icon-re-base
Statement

Privacy

-

Privacy statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens verkregen door middel van onze website.

 

Artikel 1. Kennisgeving privacy beleid

1. Deze privacy verklaring is bedoeld om uit te leggen hoe wij met privacy omgaan.

2. Wij gelden als verantwoordelijke voor de verwerking van enkele van uw persoonsgegevens verkregen door gebruik van deze website. Voor het verwerken van het grootste deel van de persoonsgegevens waar wij toegang toe hebben, namelijk degene welke verwerkt worden via applicaties / software, zijn wij verwerker. In die gevallen is het re-integratiebedrijf waar u zaken mee doet de verantwoordelijke. De volledige gegevens van ons zijn:

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Formele bedrijfsnaam: Re-Base Consult Borger B.V.

KvK-nummer: 30185789

Emailadres: info@re-base.nl

Telefoonnummer: 088 – 0278 100

 

3. Wij respecteren en beschermen uw privacy. Wij zetten ons naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en met inachtneming van de geldende privacywetgeving worden gebruikt, opgeslagen en beheerd.

4. Alle bezoekers van deze website zijn betrokkenen.

5. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is: uitvoer van de overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang (marketing en verbetering) en voldoen aan een wettelijke plicht.

 

Artikel 2. Doel informatieverzameling

2.1 U geeft toestemming dat wij de persoonsgegevens die u online verstrekt alleen delen met onze leveranciers die in naam van ons handelen voor de hieronder beschreven doelen. Voor zover er expliciet om toestemming gevraagd wordt, heeft u altijd het recht uw toestemming in te trekken.

2.2 Mocht u ons persoonsgegevens verstrekken (waarmee iemand kan worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie als verantwoordelijke zullen worden gebruikt voor het volgende:

1. Het tonen en het gebruik van de applicatie op een correcte en gepersonaliseerde manier.

2. Het onderhouden van relaties met onze klanten en leveranciers.

3. Het melden van wijzigingen in het beleid, documenten en onze diensten.

4. Uw behoeften beter te begrijpen (al dan niet via cookies) en daarmee ons bedrijf, onze diensten, software en beveiliging te kunnen evalueren en (op maat) verbeteren.

5. Het registreren en afhandelen van klachten, aanvragen en verzoeken.

6. Voldoen aan de wettelijke (fiscale) bewaarplicht en andere juridische en regelgevende verplichtingen.

7. Doorontwikkeling van de applicatie.

8. Fraude/misbruik voorkomen.

9. Het op anonieme basis doen van (demografisch en statistisch) onderzoek.

2.3 Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerker bepaalt de verantwoordelijke de doelstelling. We verwijzen u naar de privacy verklaring van uw re-integratiebedrijf.

 

Artikel 3. Categorieën verzamelde gegevens

De categorieën van informatie over u die wij mogelijk als verantwoordelijke verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins hanteren, kunnen per land en geldende wet variëren. Ze omvatten in ieder geval voor ons en/of het gebruik van onze applicatie mogelijk de volgende categorieën:

1. Naam en contactgegevens: We verzamelen je voor- en achternaam, e-mailadres, postadres en andere soortgelijke contactgegevens.

2. Overige contactgegevens: Alleen indien je deze gegevens uit eigen beweging verstrekt, verzamelen wij overige gegevens. Bijvoorbeeld, telefoonnummer, aanhef, etc.

3. Ondersteuningsgegevens: Wanneer je de hulp van ons inroept voor ondersteuning, verzamelen we gegevens over jou en andere details die relevant zijn voor het ondersteuningsincident. Het betreft hier gegevens zoals contact- of authenticatiegegevens, de inhoud van communicatie, uw re-integratiebedrijf, gegevens over de website/dienst op het moment van de fout en tijdens de diagnose, evenals transport gegevens.

4. Inhoud: We verzamelen inhoud van jouw berichten die je naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die je geschreven hebt, of vragen en informatie die je verschaft hebt voor klantenondersteuning. Wanneer je contact met ons opneemt, met bijvoorbeeld klantenservice of partnerteam, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord.

5. Beveiligingsgegevens: We verzamelen inloggegevens, wachtwoord, code, etc.

6. Demografische gegevens: We verzamelen algemene gegevens over je, zoals leeftijd, geslacht en land.

7. Apparaat- en verbruiksgegevens: We verzamelen gegevens over je apparaat, zoals IP-adres, Internetbrowser en apparaat type, apparaat-id’s, in- en uitloggegevens, regionale en taalinstellingen en hoe jij en jouw apparaat werken met onze website.

 

Artikel 4. Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

4.1 Wij proberen uw gegevens altijd correct bij te houden. U heeft het recht de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen.

4.2 Om deze rechten uit te oefenen of om een klacht in te dienen of om een verzoek om inlichtingen in te dienen over onze privacy praktijken, neemt u per e-mail contact met ons op via info@re-base.nl.

4.3 Om gebruik te kunnen maken van uw rechten kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen, of andere stappen om uw identiteit te verifiëren. Hierbij doen wij het verzoek om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, om zo goed mogelijk uw privacy te waarborgen. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken reageren op uw verzoek.

4.4 Indien u binnen een periode van 6 maanden voor de tweede maal een verzoek hiertoe indient, kunnen we daarvoor een bedrag van € 75 in rekening brengen.

 

Artikel 5. Derden

5.1 Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden verkopen of verstrekken, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld een overname en/of fusie waar wij bij betrokken zijn.

5.2 Wij delen persoonlijke informatie met derden die namens ons services uitvoeren. Wij gebruiken bijvoorbeeld mogelijk derden voor het hosten van onze websites en applicatie en het runnen van bepaalde functies ervan. Deze derden worden niet door ons bevoegd om de informatie te gebruiken voor eigen doelen.

5.3 Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen uitsluitend verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

5.4 Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over het privacy beleid van Google staat op de website van Google.

 

Artikel 6 Veiligheid

6.1 Wij doen ons uiterste best om uw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering, waaronder SSL- beveiliging, bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens en twee-factor authenticatie bij professionele gebruikers.

6.2 Wij kunnen niet de effectiviteit van dergelijke veiligheidsmaatregelen garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

 

Artikel 7. Verdenking misbruik

7.1 Wij behouden ons het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat wij in dit geval het recht heeft om alle informatie van en over gebruikers op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. We hebben daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over gebruikers op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kunnen wij passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van onze website of diensten en/of aangifte bij de politie en/of andere relevante autoriteiten.

 

Artikel 8. Bewaartermijn

8.1 Wij bewaren uw informatie zolang als nodig om de doeleinden waarvoor wij het verzamelen te bereiken, behalve zoals anderszins wettelijk is vereist.

8.2 Gegevens van bezoekers van de website worden 3 maanden opgeslagen en daarna geanonimiseerd en geaggregeerd bewaard.

8.3 Gegevens van klachten, aanvragen en verzoeken worden bewaard tot het moment van beëindiging van de klacht, aanvraag of het verzoeken plus 5,5 jaar.

 

Artikel 9. Wijzigen privacyverklaring

9.1 Wij hebben het recht deze privacy verklaring aan te passen. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacy verklaring.

9.2 Onderhavige privacyverklaring is per 1 december 2019 van kracht en vervangt alle eerdere versies.

 

Artikel 10. Klachten

10.1 Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot onze directie of Aecius Juridisch Advies.

10.2 Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of Re-Base kunt u terecht bij info@re-base.nl.

© 2019, Aecius juridisch advies, Groningen.

Download PDF